Skip links

Ochrona danych osobowych

Wprowadzenie
W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia
danych oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi za pośrednictwem strony internetowej
prowadzonej pod adresem www.domyplus.com/ (dalej: „Serwis”). Serwis ma charakter informacyjny
i przedstawia zakres usług świadczonych przez Domy Plus Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje zawarte w treści niniejszej Polityki prywatności są sprawdzane pod kątem poprawności.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez użytkowników
z Serwisu jest Domy Plus Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al.
Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000745729, NIP: 7010844588, REGON: 38106246000000
(dalej: „Domy Plus”).

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
DOMY PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
tel. 502 990 804
e-mail: wyceny@domyplus.com
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator danych osobowych wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (od 25 maja
2018 roku inspektora ochrony danych). Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji (od 25
maja 2018 roku inspektorem ochrony danych) możliwy jest pod adresem e-mail:
wyceny@domyplus.com.

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu

Dane osobowe użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki
użytkownik korzysta z Serwisu. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w
związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w związku z
operacyjnością Serwisu i przeglądaniem treści dostępnych w Serwisie, zamówieniem kontaktu
telefonicznego, przesyłaniem aplikacji do pracy, korzystaniem z formularza kontaktowego.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są w celach związanych z zapewnieniem prawidłowego
funkcjonowania Serwisu, t.j. wyświetlenia zawartości Serwisu, utrzymania sesji, zapewnienia
bezpieczeństwa, a także – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu do
Serwisu – w celach analitycznych/statystycznych i marketingowych, tj. tworzenia statystyk, liczby
wejść, monitorowania strony, z której nastąpiło przekierowanie do niniejszej witryny, czasu wizyty,
liczby i rodzaju otwieranych podstron, a także dostosowania treści reklamowych w formie graficznej
(Reklamy displayowe). Numer telefonu podany w tabeli (pop-up) zamówienia kontaktu
telefonicznego zostanie wykorzystany w celach marketingowych, w szczególności realizacji kontaktu
telefonicznego w celach handlowych. Dane zbierane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w
celach marketingowych, w szczególności przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za
pośrednictwem innych środków komunikacji. Dane zbierane w formularzu rekrutacyjnym
przetwarzane są na potrzeby wykorzystania aplikacji w procesie rekrutacyjnym.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników Serwisu są przepisy ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Podstawą
prawną przetwarzania danych osób korzystających z zamówienia kontaktu telefonicznego, czy też
formularza rekrutacyjnego/kontaktowego jest zgoda użytkownika wyrażona w formie oświadczenia
elektronicznego typu checkbox. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych i
marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, a także profilowania
użytkownika Serwisu (poprzez dostosowanie treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy
displayowe)) jest wyraźna zgoda użytkownika wyrażona przy wejściu do Serwisu.

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach analitycznych i
marketingowych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics, a także na profilowanie
(poprzez dostosowanie treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe)) przy wejściu
do Serwisu zostaną powierzone spółkom z grupy Google na potrzeby stosowania narzędzi
analitycznych Google Analytics oraz dostarczania dopasowanych treści reklamowych.

Podane za pośrednictwem Serwisu numery kontaktowe zostaną ujawnione operatorowi usług
telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Domy Plus oraz zewnętrznemu dostawy
informatycznemu na potrzeby zapewnienia obsługi systemu bazy handlowej Domy Plus.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są do czasu realizacji danej usługi drogą elektroniczną, zaś
w dalszym okresie w zakresie uzasadnionym profilowaniem (w przypadku wyrażenia wyraźnej zgody
na profilowanie przy wejściu do Serwisu) oraz ewentualnie w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia
okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

Dane przetwarzane w celach analitycznych i marketingowych będą przetwarzane bezterminowo do
czasu wycofania zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych
oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich
danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez
wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje
skarga do organu nadzorczego.

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje
niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do
korzystania z danej funkcjonalności Serwisu może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tej
funkcjonalności.

Profilowanie

Przy wejściu do Serwisu użytkownik może wyrazić zgodę na profilowanie. W takim wypadku
zachowania użytkownika w sieci (w tym ujawnione w ten sposób zainteresowania użytkownika) będą
monitorowane poprzez rejestrowanie historii przeglądania Serwisu lub miejsca zamieszkania za
pomocą plików cookies w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do ujawnionych
zainteresowań, tj. treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe).

Przeglądanie Serwisu i jego podstron

Wejście do Serwisu wiąże się z koniecznością ujawnienia adresu IP oraz danych osobowych
zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Serwis na
urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do
Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP, na jego podstawie można np.
zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody przy wejściu do Serwisu –
Serwis gromadzi dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka,
czas wizyty itp. Domy Plus analizuje gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego
dostawcy. Aktualnie Domy Plus korzysta z narzędzi Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w
jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do
zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi
klienta niniejszego Serwisu.

W przypadku wyrażenia zgody na profilowanie Domy Plus wykorzysta narzędzia Google Analytics
także w celu monitorowania zachowań użytkownika Serwisu poprzez rejestrowanie historii
przeglądania Serwisu lub miejsca zamieszkania za pomocą plików cookies w celu dostarczenia treści
reklamowych dostosowanych do ujawnionych zainteresowań, tj. treści reklamowych w formie
graficznej (Reklamy displayowe).

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Serwisu
przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony
personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu
informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są
przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych
osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną
dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych”), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Nasz personel zobowiązany jest do stosowania weryfikacji dostępu do serwera oraz konta
użytkownika. Dostęp do sieci zabezpieczamy oprogramowaniem typu firewall odpowiedniej klasy.
Dodatkowo instalujemy programy antywirusowe na serwerze oraz każdej stacji roboczej będącej w
posiadaniu naszego personelu.

Domy Plus wdrożył i stosuje organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa.

PYTANIA, REKLAMACJE I WSPARCIE TECHNICZNE

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego, użytkownik
Serwisu może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym na
adres: wyceny@domyplus.com. Zapytania oraz reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco.
Odpowiedź zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty
elektronicznej podany w zapytaniu (reklamacji).

PLIKI COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są
do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
numer. Zbieranie tych informacji umożliwia zapewnienie prawidłowego dostępu do Serwisu, w
szczególności optymalizacji korzystania ze stron internetowych, pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

d) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu:,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies, o których mowa w lit. a), b) i c) powyżej stosowane są automatycznie, z racji tego że są
niezbędne do korzystania z Serwisu.

Pliki cookies, o których mowa w lit. d) i e) powyżej stosowane są wyłącznie za uprzednią wyraźną
zgodą użytkownika wyrażoną przy wejściu do Serwisu.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą także samodzielnie zablokować usługę Analytics dla
reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze
preferencji reklam. Użytkownicy mogą również również skorzystać z programu blokującego Google
Analytics.

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies, o których mowa w lit. a), b) i c) mogą
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zmiana ustawień
w zakresie stosowania plików cookies, o których mowa w lit. d) i e) powyżej nie powinna w żadnym
stopniu ograniczyć możliwości korzystania z Serwisu.